Személyazonosító igazolvány igénylése

A konzuli tisztviselőnél kizárólag állandó személyazonosító igazolvány iránti igény nyújtható be. Az állandó személyazonosító igazolvány cseréjére, illetve pótlására adatváltozás, érvényességi idő lejárta, vagy gyártmányhiba miatt, továbbá elvesztés, eltulajdonítás, megrongálódás, megsemmisülés miatt van lehetőség. Az Eszig érvényességi idejének lejárta miatti csere legkorábban a lejárati időt megelőző 60 napon belül lehetséges.

Fontos! Elektronikus aláírás (E-sign) igénylésére a külképviseleteken nincs mód, azt a kérelmező az Eszig birtokában utólag magyarországi kormányablaknál személyesen kérelmezheti.
 

 A kérelem benyújtása, időpontfoglalás

A kérelem benyújtásához időpontfoglalás szükséges, amely az online időpontfoglaló rendszeren keresztül tehető meg. Az ügytípusnál a „Személyi igazolvány (eSzig)" ügytípust kell kiválasztani.

A külképviseleten a kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, meghatalmazott útján való eljárásra nincsen lehetőség! A korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú maga is kérelmezheti a személyazonosító igazolvány kiállítását.

 

Bemutatandó iratok

Állandó személyazonosító igazolvány annak a magyar állampolgárnak adható, aki személyazonosságát és a személyes adatait megfelelő okiratokkal igazolja.
Az ügyintézés során be kell mutatni az érvényes, vagy egy éven belül lejárt állandó személyazonosító igazolványt vagy a személyazonosságot igazoló más érvényes okmányt (magyar útlevél, kártya formátumú magyar vezetői engedély, ezek hiányában külföldi útlevél vagy fényképes külföldi jogosítvány).

Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezika kérelemhez be kell mutatnia a magyar hatóság által kiállított és a névviselés megállapítására alkalmas születési vagy házassági anyakönyvi kivonatát, külföldön élő magyar állampolgárok esetében pedig a lakcímkártyát is! Doktori cím viselésére irányuló szándék esetén – ha a személyiadat-és lakcímnyilvántartásban a doktori cím nem szerepel - be kell mutatni a doktori cím viselésére jogosító okiratot, külföldön szerzett doktori cím esetén az annak honosítását tanúsító okiratot, vagy ezek hiteles másolatát.

Az egyszerűsített honosítással magyar állampolgárságot szerzett személyeknek az első személyazonosító igazolványuk igénylésekor – amennyiben nem rendelkeznek még magyar anyakönyvi kivonattal - nyilatkozniuk kell arról, hogy a lakcímkártyán szereplő személyes adataik megegyeznek az anyakönyvbe bejegyzett, illetve a honosítási okiraton található adatokkal.

Kérjük, hogy az ügyintézés megkönnyítése érdekében a kérelem benyújtásához – amennyiben rendelkezik azzal – hozza magával a korábban kiállított magyar személyazonosító igazolványát és a lakcímkártyáját, a személyazonosság és a személyes adatok megállapítása érdekében pedig magyar útlevelét, vezetői engedélyét, a névviselést igazoló magyar anyakönyvi kivonatát, illetve személyazonosításra alkalmas külföldi okmányát!

A 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén mindkét szülő hozzájárulása szükséges a kérelem beadásához. Amennyiben a kérelem benyújtásakor személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a másik szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, a bv. szerv vezetője, a konzuli tisztviselő, a központi szerv vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a személyazonosító igazolvány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló jogerős határozatot is, vagy igazolni kell a másik szülő távolmaradását (pl. a gyermek felügyeleti jogát rendező bírósági döntés, halotti anyakönyvi kivonat).. Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetén az eljáró törvényes képviselő személyazonosságát igazolni kell! 

A kérelem benyújtásakor a 6. életévét betöltött kérelmezőről fénykép készül. A hat év alatti gyermekek esetében 1 db 3,5 x 4,5 cm méretű – hivatásos fényképész által készített Passfoto/ICAO/szabvány szerinti színes igazolványfénykép szükséges.

 

Az előző személyazonosító igazolvány leadása:

A régi személyazonosító igazolványt le kell adni az eljáró hatóságnak, ha a jogosult új állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelmet nyújtott be. A még érvényes személyi igazolvány az új okmány kiállításáig visszaadható, ez esetben azonban az új igazolványt csak személyesen lehet átvenni, a régi okmány egyidejű leadásával. Le kell adni az ideiglenes személyazonosító igazolványt az állandó személyazonosító igazolványt kiadó eljáró hatóságnak, ha a jogosult állandó személyazonosító igazolványt kapott. 

 

Eljárás személyazonosító igazolvány iránti kérelem esetén

A kérelem benyújtásakor a kérelmező arcképét, ujjnyomatát és aláírását rögzítjük.

Nem kell ujjnyomatot adni ha:

  • a magyar állampolgár a 12. életévét még nem töltötte be;
  • az ujjnyomat adását a kérelmező visszautasítja (figyelem! ebben az esetben a kiállított Eszig nem lesz alkalmas azon funkciókra, amelyek az ujjnyomatnak a chip-en való tárolásához kötöttek);
  • ujjnyomat adására fizikailag képtelen.

 

Az e-Szig-hez kapcsolódó szolgáltatásokhoz szükséges PIN-kód

A kérelem benyújtásakor a kérelmező kap egy PIN-borítékot, amely tartalmazza az e-Szig-hez kapcsolódó PIN-kódot, PUK-kódot és egy kódot, amellyel az ügyfél az e-Szig birtokában elektronikusan ügyfélkaput nyithat a www.magyarorszag.hu oldalon. A PIN-kód az e-Szig által biztosított szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, amelyet az igazolvány átvétele után lehet megváltoztatni. A PIN aktiválása nélkül az e-Szig adathordozójához kötött funkciók nem használhatók, ugyanakkor az okmány utazásra és személyazonosításra használható! 

Fontos: ha a kérelmező elveszíti a PIN kódot tartalmazó borítékot, mielőtt megkapná a személyi igazolványát, a külképviselet az új PIN-kód beszerzésében nem tud közreműködni, azt csak belföldi okmányirodában lehet kérelmezni! A külképviselet a téves megadás folytán blokkolódott PUK kód feloldásában sem illetékes.

 

Társadalombiztosítási azonosító jel, adóazonosító jel rögzítése

Az Eszig iránti kérelem előterjesztésekor a konzuli tisztviselő ellenőrzi annak tényét, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik társadalombiztosítási azonosító jellel, illetve adóazonosító jellel. Eredménytelen lekérdezés esetén az Eszig tároló elemére nem kerül rögzítésre a társadalombiztosítási azonosító jel, illetve az adóazonosító jel.

Kérjük, hogy amennyiben rendelkezésre áll, az ügyintézésre szíveskedjenek magukkal hozni a TAJ kártyájukat és az adókártyájukat is.

 

Vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámának rögzítése

Lehetőség van a vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámának rögzítésére. Az erre vonatkozó kérelmet az eSzig igénylésével együtt kell benyújtani a konzulátuson.
 

Eljárási idő, az okmány érvényessége, a kérelem elutasítása

A kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 20 nap. Ha a kérelem és mellékletei, valamint az eljáró hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott, a döntést legkésőbb 8 napon belül meg kell hozni.

Figyelem! Az eljárási határidőbe az okmányoknak a Magyarországról a külképviseletre történő kiszállítása, valamint a postai kézbesítés ideje nem számít bele, így az okmányok a kérelem benyújtását követően általában 5-8 héten belül érkeznek meg a konzulátusra. A konzulátus ezt követően az érkezés sorrendjében dolgozza fel a személyi igazolványokat, és értesíti ki az ügyfeleket.

Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor és - tekintve, hogy az eljárási idő tartama hosszabb is lehet – azt javasoljuk, hogy ne vásároljanak az utazáshoz menetjegyeket a személyi igazolvány kézhezvétele előtt, mert az ebből eredő esetleges károkért a konzulátus nem vállal felelősséget.

 

Az Eszig érvényességi ideje:

  • 12 évnél fiatalabb kérelmező esetén a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napa. (Például ha a kiállítás napja 2018. január 20., és a kérelmező születésnapja április 5-én van, akkor az igazolvány 2021. április 5-ig lesz érvényes. Azonban, ha a kérelmező 2021. április 5-e előtt betölti a 12. életévét, tehát, ha 2019. április 5-én már 12 éves, akkor az igazolvány 2019. április 5-ig lesz érvényes);
  • 12 és 18 év közötti kérelmező esetén a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja;
  • 18 évnél idősebb kérelmező esetén a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napja.

A 70. életévet betöltött jogosult kérheti, hogy részére a kiállítás napjától számított 10 éves érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra.

 

A kérelem elutasítása, jogorvoslat

A kérelem elutasítására akkor kerül sor, ha az ügyfél

  • olyan külföldön történt anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezésének kérelmezéséről nem gondoskodott, amely a névviselésére is hatással van;
  • nem szerepel a személyiadat-és lakcímnyilvántartásban;
  • a személyiadat-és lakcímnyilvántartás passzív állományában szerepel (pl. korábbi külföldre távozás okán);
  • utazásban korlátozott (külföldre utazási tilalom hatálya alatt áll).

A kérelmező az elsőfokú elutasító határozat ellen fellebbezést nyújthat be, melyet a döntés közlésétől számított 15 napon belül terjeszthet elő. A fellebbezést azon a külképviseleten kell benyújtani, amely a megtámadott döntést hozta.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről a kérelmezőnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

 

Az eljárás illetéke és díja

Az Eszig eljárás illeték- és konzuli díjmentes.

 

Az E-szig kézbesítése

Az algíri külképviseleten csak azon E-szig kézbesíthető, amelyet az algíri konzulátuson kérelmeztek, vagyis nincs lehetőség a belföldön beadott kérelmek külképviseleten való kézbesítésére, és arra sem, hogy a kérelmezés helyétől eltérő másik külképviseleten kerüljön sor az okmány átvételére! Az okmányt a konzulátuson személyesen lehet átvenni, illetve az ügyfél kérheti a külképviselettől az E-szig postai úton való kézbesítését a külföldi címére.

További információk az alábbi honlapon érhetők el: www.eszemelyi.hu