Hitelesítések

 

Felülhitelesítés

Azokban az országokban, amelyek nem részesei az Apostille Egyezménynek, a konzul diplomáciai felülhitelesítéssel látja el a külföldi közokiratot. E felülhitelesítést a konzul az okiraton elhelyezett, vagy ahhoz hozzáfűzött záradék formájában állítja ki, ez a záradék azt tanúsítja, hogy az okiraton szereplő bélyegző és aláírás valódi, és megegyezik a külképviselet birtokában lévő bélyegző- és aláírás mintával. A konzul által végzett diplomáciai felülhitelesítésre akkor kerülhet sor, ha az okiratot ellátták a külföldi állam saját joga által meghatározott szerv (esetleg több szerv) közbenső felülhitelesítésével. Az általános gyakorlat szerint a közbenső felülhitelesítést (ha több ilyen közbenső felülhitelesítés szükséges, akkor az utolsó felülhitelesítést) a külföldi állam külügyminisztériuma állítja ki, a magyar konzul ezt az aláírást és bélyegzőt látja el diplomáciai felülhitelesítéssel.

 

Fordítás hitelesítése

A hivatásos konzul a hitelesítési záradékban azt tanúsítja, hogy a fordítás szövege tartalmilag azonos és értelmét tekintve egyenértékű az eredeti szöveggel. A hivatásos konzul által hitelesítési záradékkal ellátott okiratok hiteles fordításként felhasználhatóak bármely magyar hatóság előtti eljárásban, ugyanakkor a magyar okiratok külföldi felhasználása előtt célszerű tájékozódni arról, hogy az illetékes külföldi hatóság milyen fordítást fogad el a hivatalos eljárásában.

A konzulátus alapvetően magyar nyelvről franciára, vagy francia nyelvről magyarra történt fordításokat tud hitelesíteni.

A fordítás hitelesítése céljából a szöveget a fordítással együtt kell benyújtania. Az elkészített fordításokat hitelesíttetheti a konzuli ügyfélfogadás során.

Hivatalos fordítást csak rendkívüli esetben és kis mennyiségben tudunk vállalni, Amennyiben nagyobb terjedelmű fordításra van szüksége, hivatalos fordítóhoz tud fordulni.

 

Másolat hitelesítése, hiteles fénymásolat készítése

Másolat hitelesítése: az eredeti okirat bemutatása mellett, az arról készült fénymásolatot hitelesítjük.

Hiteles fénymásolat készítése: a benyújtott eredeti okiratról Konzulátusunk készít hiteles fénymásolatot.

A konzul a jól olvasható okiratról másolatot készít, és ezt hitelesíti tanúsítvány kiállításával. A tanúsítvány kiállítása hitelesítési záradék formájában történik, amely tartalmazza, hogy a másolat a felmutatott eredeti okirattal vagy annak kiadmányával mindenben megegyezik, illetőleg annak kivonatos másolata. A konzul másolat hitelesítés esetén magának a hitelesített okiratnak sem a valódiságát, sem a tartalmi jogszerűségét nem vizsgálja, ezért az általa készített tanúsítvány kizárólag azt igazolja, hogy a másolat az előtte felmutatott okirattal megegyezik. Az okirat (pl.: diploma) valódiságát az okirat kiállítója igazolhatja.

 

Aláírás hitelesítése

Aláírását két esetben hitelesítheti:

1. az iratot a konzuli tisztviselő előtt írja alá,

2. az iraton szereplő aláírást a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el.

Az aláírás hitelesítésekor az irat tartalmát nem vizsgáljuk, csak az aláírás valódiságát igazoljuk. Az iratot az ügyfélnek kell előre elkészítenie. Az aláírás hitelesítésének alapfeltétele a személyes megjelenés és a személyazonosság igazolása (érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal). Ennek hiányában az aláírás nem hitelesíthető.

Amennyiben az aláírásra cég (illetve más szervezet) nevében/képviselőjeként kerül sor, úgy szükséges bemutatni a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot is.